Op 4 april hebben we een informatieavond georganiseerd over diverse onderwerpen die met de woonenquête te maken hebben. Daarvoor hebben we een aantal deskundigen uitgenodigd om een korte inleiding te houden en daarna vragen van de aanwezigen te beantwoorden. De links naar de presentaties zijn blauw gekleurd. Het is een informatieve avond geworden waar de aanwezige Zuidwoldenaren heel positief over oordeelden. Als u vragen heeft in verband met aanpassingen van uw woning of nieuwbouw kunt u eerst eens kijken naar de diverse presentaties waarnaar in dit artikel verwezen wordt.

Als eerste spreker ging Nico kort in op de opzet van de vragenlijst. Hij legde daarbij de koppeling naar de onderwerpen die de volgende sprekers zouden behandelen. Zijn PowerPoint vindt u hier.

Daarna kwam Jan Slangen aan het woord. Hij is voorzitter van de groep die de Hof van Paterswolde aan het opzetten is. Hij vertelde over de grote belangstelling voor Knarrenhoven, ofwel woonvormen voor ouderen. Daarbij noemde hij nadrukkelijk dat het niet de bedoeling is dat je elkaar zorg gaat verlenen. hij pleitte ook voor een meer gemengde leeftijdsopbouw, al was het maar om te voorkomen dat er al na vrij korte tijd een heel oude bewonersgroep zou ontstaan met alle (zorg)problemen van dien. Jan had geen PowerPoint.

Vervolgens werd een presentatie gehouden door een bewoner van Westpark, een groep Tiny houses in Groningen. Hij ging in op een aantal vooroordelen die over Tiny houses leven en ook hij zei dat erg geen standaardvorm is voor de woningen en voor de samenwerkingsvoorm die gekozen wordt. Wel moet je een groep mensen hebben die er veel energie in willen steken, anders komt het niet van de grond. De presentatie van Westpark staat hier.

Daarna sprak Bernardie Sombekke, die ook de leiding van de vergadering had, over de eigenschappen van een levensloopbestendige woning. Aan de hand van een artikel dat ze online gevonden heeft schetste ze een 6-stappenplan om je eigen woning te beoordelen en aan te passen aan de eisen voor levensloopbestendigheid. Haar presentatie staat hier.

Na Bernardie kwamen twee ambtenaren van de gemeente Het Hogeland naar voren. Zij werken allebei bij de afdeling WMO. Zij legden uit wat je mag verwachten aan ondersteuning van de gemeente als het gaat om woningaanpassingen die nodig zijn om ergens te kunnen blijven wonen. Vanwege de heel korte termijn waarop ze beschikbaar waren hadden ze geen presentatie voorbereid, maar al improviserend was hun verhaal duidelijk. Als de gemeente een woningaanpassing ondersteunt wordt altijd eerst gekeken of die aanpassing op de langere duur effectief is en of die zo efficiënt (lees goedkoop) mogelijk gerealiseerd kan worden. Kosten worden zo mogelijk verhaald op de bewoner. Soms is verhuizen een betere optie dan woningaanpassing en de conclusie was dat het altijd maatwerk blijft en dat niet aan elk verzoek voldaan kan worden.

Huugh Bons was de volgende spreker. Hij is als vrijwilliger energiecoach bij de gemeente. Hij legde kort uit wat een energiecoach kan betekenen voor iemand die zijn of haar woning energiezuiniger wil laten maken. Dat kan zowel in de vorm van een advies over bijvoorbeeld isolatiemaatregelen als door voorlichting over subsidiemogelijkheden. De presentatie van Huugh staat hier.

Als laatste gaf Frans van Loenen een korte toelichting op het al dan niet vergunningplichtig zijn van ver- en aanbouwen. Hij is ook gemeenteambtenaar bij de gemeente Het Hogeland en ook hij was op zeer korte termijn beschikbaar. De strekking van zijn verhaal was dat er meer kan dan men vaak denkt. De burger kan zichzelf informeren over de vergunningplicht voor bouwplannen via internetsites van de overheid. Als een vergunning nodig lijkt kan hij vervolgens in vooroverleg met de gemeente over de mogelijke voorwaarden. Daarvoor hoeft er geen uitgewerkt bouwplan te zijn, maar is een schets voldoende. Dat vooroverleg kan aangevraagd worden via de site van de gemeente.

Om 21 u. was het tijd voor de pauze. In die pauze begonnen de aanwezigen hun vragen al aan de sprekers te stellen. In die informele sfeer is de avond dan ook geëindigd. De zaal druppelde langzaam leeg naarmate iedereen antwoord had gekregen en rond kwart voor tien was de laatste bezoeker vertrokken.

Namens alle aanwezigen nogmaals onze hartelijke dank aan de sprekers die de tijd en de moeite wilden nemen om ons een beetje wijzer te maken. Dat is zeker gelukt en we hopen er in het vervolg van het opstellen van de Woonvisie ons voordeel mee te doen.