In het najaar van 2021 is de Werkgroep Wonen gevormd. Aanleiding is het plan van PBZ om een Woonvisie Zuidwolde te maken. De werkgroep heeft zichzelf als eerste de taak gesteld om een enquête op te stellen waarin de inwoners van Zuidwolde gevraagd wordt naar hun woonwensen.

Het heeft helaas nogal lang geduurd voordat de enquête klaar was om gepubliceerd te worden. Dat heeft alles te maken met de coronaregels waardoor er een hele tijd niet vergaderd kon worden. Inmiddels staat de enquête online.

De enquête bestaat uit een vragenlijst die online ingevuld kan worden. Dat kan volledig anoniem.

Op 4 april vindt er een bijeenkomst plaats in de Kern waar de vragenlijst toegelicht zal worden. Daar zal ook een aantal deskundigen aanwezig zal zijn op diverse deelgebieden die met de gestelde vragen te maken hebben. Iedereen is daar welkom om zicht te informeren. Ook kan de vragenlijst ter plekke worden ingevuld, al dan niet met hulp van een van de werkgroepleden.

Zie ook de uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst en de toelichting daarop.

Als u hier klikt komt u terecht bij de Vragenlijst Woonwensen Zuidwolde.

U kunt deze vragenlijst op uw computer invullen. Op de smartphone kan ook, maar dat is wat minder handig. De vragen worden getoond op basis van uw eerder gegeven antwoorden. Dat betekent dat u alleen die vragen te zien krijgt die voor u van belang zijn. Het invullen gebeurt anoniem.  In de inleiding van de vragenlijst staan een paar praktische tips voor het invullen. Bij een aantal vragen staat een toelichting om duidelijk te maken wat precies bedoeld wordt. Als u wilt dat we naar aanleiding van uw antwoorden contact met u opnemen kunt u op de voorlaatste pagina uw naam en mailadres of telefoonnummer achterlaten.

Op de laatste pagina staat een advertentie van het bedrijf dat de software ter beschikking stelt. Daar hoeft u uw mailadres niet in te vullen.

Uw antwoorden worden automatisch opgeslagen als u de webpagina afsluit waar de vragenlijst op staat. U hoeft dus niet te klikken op "opslaan" of iets dergelijks.

Als u vragen heeft over het invullen of daar graag hulp bij krijgt kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Uitnodiging voor alle inwoners van Zuidwolde

 Maandag 4 april vanaf 19.30 u.
Aftrap van het onderzoek Woonwensen Zuidwolde in De Kern

 

Wonen in Zuidwolde is een voorrecht: dicht bij de stad, in het groen.

 In de afgelopen jaren is er veel veranderd op de woningmarkt. Daarom willen we graag horen hoe de inwoners van Zuidwolde denken over dit onderwerp. Zien we mogelijkheden om jongeren een woning te bieden? Kunnen ouderen in hun woning blijven wonen, of moet die aangepast worden? Of gaan ze liever verhuizen naar een meer geschikte woning in bijv. een woonhofje?

Om dit helder te maken vragen we als Plaatselijk Belang Zuidwolde alle huishoudens in het dorp om de Vragenlijst Woonwensen in te vullen. Zo willen we zicht krijgen op uw tevredenheid over uw huidige woning en willen we wensen voor nieuwe woningen in beeld brengen.

 De vragenlijst staat tot eind mei online en is te bereiken via de site van PBZ: www.pbzuidwolde.nl, klik op het tabblad ‘Vragenlijst Woonwensen Zuidwolde’

 Omdat u misschien op een aantal vragen niet zomaar een antwoord weet, organiseren we op maandag 4 april vanaf 19.30 u. de aftrap van ons onderzoek in De Kern. Daar zal de vragenlijst kort worden toegelicht. Er komt een informatiemarkt waar iedereen met zijn vragen terecht kan. Er zullen deskundigen aanwezig zijn op een aantal terreinen die met wonen te maken hebben. Zij zijn beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Als u dat wilt kunnen we u ook meteen helpen met het invullen van de vragenlijst, als u zelf geen computer heeft bijvoorbeeld of als u het lastig vindt de lijst online in te vullen.

Als u er op 4 april niet bij kunt zijn kunnen we u ook op 22 april van 14.30 tot 16 u. helpen bij een huiskamerbijeenkomst van VoorElkaar Burenhulp in Het Groenland. We kunnen ook bij u thuis komen als u dat liever heeft.

 Met de gegevens die we via de vragenlijst verzameld hebben gaan we in gesprek met de inwoners, de woningcorporatie Wierden en Borgen en de gemeente Het Hogeland.

Alvast dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet

Plaatselijk Belang Zuidwolde

 Heeft u vragen over de vragenlijst of heeft u hulp nodig, dan helpt PBZ u graag verder
(zie de toelichting op de achterkant voor meer informatie)

 

 

Vragenlijst Woonwensen Zuidwolde, Toelichting

  Waarom deze vragenlijst?
In 2021 hebben we vanuit het dorp vragen gekregen over de mogelijkheden voor levensloopbestendig bouwen in Zuidwolde Er is ook een steeds groter tekort ontstaan aan geschikte huur- en koopwoningen. Dat speelt in de hele gemeente en daarom heeft de gemeente Het Hogeland eind 2020 haar woonvisie gepubliceerd. Daarbij wordt veel aan de dorpen overgelaten. PBZ wil graag met de gemeente en woningcorporatie Wierden en Borgen in gesprek over de uitwerking van de woonvisie voor ons dorp.

 Wat zijn uw woonwensen?

PBZ wil graag van de inwoners van Zuidwolde weten waaraan behoefte is in ons dorp. Willen veel inwoners  een grotere woning, of juist een kleinere woning? Wat is nodig om in de huidige woning te kunnen blijven wonen als u dat wilt? Moet de woning beter geschikt worden gemaakt voor ouderen? Zijn er inwoners die van een huurwoning naar een koopwoning willen of andersom? Wilt u uw woning energiezuiniger maken? Hoeveel Zuidwoldenaren zijn tevreden met hun woning en willen niets veranderen?

 Woonwensen van de kinderen

 Ook willen we graag zichtbaar maken of er nieuwe huishoudens bij komen. Heeft u kinderen die nog thuis wonen en tussen nu en 10 jaar op zoek gaan naar een woning in Zuidwolde? Heeft u kinderen die in Zuidwolde gewoond hebben, nu ergens anders wonen, maar graag weer terug willen? Zij kunnen de vragenlijst ook invullen. Stuur de uitnodigingsmail dan door of geef ze de flyer.

 De vragenlijst bestaat uit vier delen

Onderdeel 1 vraagt algemene informatie over uw huidige woonsituatie.

Onderdeel 2 gaat over woonwensen voor een andere woning (verhuiswensen).

Onderdeel 3 gaat over verbetering en verduurzaming van uw huidige woning.

Onderdeel 4 gaat over de mogelijkheid en de wenselijkheid van nieuwbouw in het dorp.

De antwoorden zijn anoniem
U kunt de Vragenlijst
Woonwensen anoniem invullen. De gegevens van de individuele vragenlijsten worden ook niet gedeeld met anderen. Alleen de uitkomst wordt besproken in een speciale PBZ-vergadering voor alle inwoners van Zuidwolde. Over het eindresultaat overleggen we daarna met de gemeente Het Hogeland en woningcorporatie Wierden en Borgen. Als u contact wilt met PBZ, of via PBZ met een andere organisatie, dan kunt u onderaan de enquête uw contactgegevens invullen.

 Online zelf doen of met hulp
Als u het ingewikkeld vindt om de enquête op de computer in te vullen of u heeft geen computer, dan kunnen we helpen. Neem dan contact op met PBZ via het bestuur, of kom op 4 april naar De Kern voor hulp bij het invullen en ook voor de beantwoording van vragen. Op 22 april zijn we ook op de huiskamermiddag van VoorElkaar om te helpen met invullen of vragen te beantwoorden.

 Mailen kan ook naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactpersonen: Fenna Klasens, Schoolstraat 7 (050-3015346), Bernardie Sombekke, Tuinbouwstraat 5 (06-10128232) en Nico Schutte, Noordwolderweg 5 (050-3010408)         

Tips
In de inleiding van de Vragenlijst staan nog wat tips over hoe alles werkt. Het invullen kost u tussen 15 en 30 minuten. Alvast heel hartelijk dank namens heel Zuidwolde voor uw medewerking!

 

Het bestuur van  Plaatselijk Belang Zuidwolde

 

Op 4 april hebben we een informatieavond georganiseerd over diverse onderwerpen die met de woonenquête te maken hebben. Daarvoor hebben we een aantal deskundigen uitgenodigd om een korte inleiding te houden en daarna vragen van de aanwezigen te beantwoorden. De links naar de presentaties zijn blauw gekleurd. Het is een informatieve avond geworden waar de aanwezige Zuidwoldenaren heel positief over oordeelden. Als u vragen heeft in verband met aanpassingen van uw woning of nieuwbouw kunt u eerst eens kijken naar de diverse presentaties waarnaar in dit artikel verwezen wordt.

Als eerste spreker ging Nico kort in op de opzet van de vragenlijst. Hij legde daarbij de koppeling naar de onderwerpen die de volgende sprekers zouden behandelen. Zijn PowerPoint vindt u hier.

Daarna kwam Jan Slangen aan het woord. Hij is voorzitter van de groep die de Hof van Paterswolde aan het opzetten is. Hij vertelde over de grote belangstelling voor Knarrenhoven, ofwel woonvormen voor ouderen. Daarbij noemde hij nadrukkelijk dat het niet de bedoeling is dat je elkaar zorg gaat verlenen. hij pleitte ook voor een meer gemengde leeftijdsopbouw, al was het maar om te voorkomen dat er al na vrij korte tijd een heel oude bewonersgroep zou ontstaan met alle (zorg)problemen van dien. Jan had geen PowerPoint.

Vervolgens werd een presentatie gehouden door een bewoner van Westpark, een groep Tiny houses in Groningen. Hij ging in op een aantal vooroordelen die over Tiny houses leven en ook hij zei dat erg geen standaardvorm is voor de woningen en voor de samenwerkingsvoorm die gekozen wordt. Wel moet je een groep mensen hebben die er veel energie in willen steken, anders komt het niet van de grond. De presentatie van Westpark staat hier.

Daarna sprak Bernardie Sombekke, die ook de leiding van de vergadering had, over de eigenschappen van een levensloopbestendige woning. Aan de hand van een artikel dat ze online gevonden heeft schetste ze een 6-stappenplan om je eigen woning te beoordelen en aan te passen aan de eisen voor levensloopbestendigheid. Haar presentatie staat hier.

Na Bernardie kwamen twee ambtenaren van de gemeente Het Hogeland naar voren. Zij werken allebei bij de afdeling WMO. Zij legden uit wat je mag verwachten aan ondersteuning van de gemeente als het gaat om woningaanpassingen die nodig zijn om ergens te kunnen blijven wonen. Vanwege de heel korte termijn waarop ze beschikbaar waren hadden ze geen presentatie voorbereid, maar al improviserend was hun verhaal duidelijk. Als de gemeente een woningaanpassing ondersteunt wordt altijd eerst gekeken of die aanpassing op de langere duur effectief is en of die zo efficiënt (lees goedkoop) mogelijk gerealiseerd kan worden. Kosten worden zo mogelijk verhaald op de bewoner. Soms is verhuizen een betere optie dan woningaanpassing en de conclusie was dat het altijd maatwerk blijft en dat niet aan elk verzoek voldaan kan worden.

Huugh Bons was de volgende spreker. Hij is als vrijwilliger energiecoach bij de gemeente. Hij legde kort uit wat een energiecoach kan betekenen voor iemand die zijn of haar woning energiezuiniger wil laten maken. Dat kan zowel in de vorm van een advies over bijvoorbeeld isolatiemaatregelen als door voorlichting over subsidiemogelijkheden. De presentatie van Huugh staat hier.

Als laatste gaf Frans van Loenen een korte toelichting op het al dan niet vergunningplichtig zijn van ver- en aanbouwen. Hij is ook gemeenteambtenaar bij de gemeente Het Hogeland en ook hij was op zeer korte termijn beschikbaar. De strekking van zijn verhaal was dat er meer kan dan men vaak denkt. De burger kan zichzelf informeren over de vergunningplicht voor bouwplannen via internetsites van de overheid. Als een vergunning nodig lijkt kan hij vervolgens in vooroverleg met de gemeente over de mogelijke voorwaarden. Daarvoor hoeft er geen uitgewerkt bouwplan te zijn, maar is een schets voldoende. Dat vooroverleg kan aangevraagd worden via de site van de gemeente.

Om 21 u. was het tijd voor de pauze. In die pauze begonnen de aanwezigen hun vragen al aan de sprekers te stellen. In die informele sfeer is de avond dan ook geëindigd. De zaal druppelde langzaam leeg naarmate iedereen antwoord had gekregen en rond kwart voor tien was de laatste bezoeker vertrokken.

Namens alle aanwezigen nogmaals onze hartelijke dank aan de sprekers die de tijd en de moeite wilden nemen om ons een beetje wijzer te maken. Dat is zeker gelukt en we hopen er in het vervolg van het opstellen van de Woonvisie ons voordeel mee te doen.