Op de speciale vergadering die op 1 juni gehouden wordt zal een statutenwijziging worden voorgesteld. De inhoud daarvan is al via de convocaties verspreid. De complete concept statuten kunt u hier vinden

1
Ontwerp: 17 mei 2017
2017TV48537RSC
Vereniging
Heden, *** tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen: ---------------------------------------------------------------------
de heer mr. Nico Jacob Schutte, wonende te 9785 AN Zuidwolde, Noordwolderweg 5, geboren te 's-Gravenhage op achttien november negentienhonderdtweeënvijftig, gehuwd, houder van een paspoort met nummer IUPBB5PH2. -------------------------------------------------------------------------------
De comparant verklaarde: --------------------------------------------------------------- de vereniging Vereniging Plaatselijk Belang Zuidwolde is opgericht op ***. De statuten zijn nog niet opgenomen in een notariële akte. ------------------------------ Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging van *** tweeduizend zeventien is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en te laten opnemen in een notariële akte. ----------------------------------------------------
Blijkens notulen van bedoelde algemene ledenvergadering is de comparant bevoegd tot het doen verlijden van deze akte. -----------------------------------------------------
De statuten luiden zoals hierna omschreven. -------------------------------------------
“NAAM, ZETEL EN DUUR ------------------------------------------------------------------
Artikel 1 -----------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Plaatselijk Belang Zuidwolde (bij verkorting genaamd: PBZ). -----------------------------------------------------
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Bedum. ---------------------------
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ---------------------------------
DOEL --------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2 -----------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging heeft ten doel de leefbaarheid van het dorp Zuidwolde (gemeente Bedum) te bevorderen in de meest ruime zin van het woord. --------
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: -----------------------
a. het opwekken van belangstelling en samenwerking bij en met de plaatselijke- en zo nodig met de provinciale- en rijksoverheid. ---------------
b. samenwerking met instellingen, verenigingen en personen die hetzelfde doel nastreven; ------------------------------------------------------------------
c. het (doen) organiseren van diverse activiteiten ten behoeve van het doel
2
van de vereniging; --------------------------------------------------------------
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de meest ruime zin verband (kunnen) houden of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn.--------------------------------------------------------------------
LEDEN, ERELEDEN EN DONATEURS -----------------------------------------------------
Artikel 3
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en gezinslidmaatschap leden. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en inwoner zijn van Zuidwolde, als bedoeld in lid 4 van dit artikel. ------
2. Het gezinslidmaatschap houdt in dat het op één adres wonende echtpaar of ander samenlevingsverband dat daarmee vergelijkbaar is, tezamen met de op dat zelfde adres wonende minderjarige kinderen zich als één lid kunnen aanmelden. ---------------------------------------------------------------------------
Voor de jaarlijkse contributie wordt het gezinslidmaatschap aangemerkt als het lidmaatschap van één lid. ------------------------------------------------------------
3. Lid kunnen tevens zijn alle verenigingen die gevestigd en actief zijn in Zuidwolde als bedoeld in lid 4 van dit artikel. --------------------------------------
Zodanige leden dienen uit hun midden één persoon aan te wijzen die binnen de vereniging als vertegenwoordiger fungeert. ----------------------------------------
4. Onder Zuidwolde wordt het gebied verstaan dat als volgt begrensd wordt: ------
Ten zuiden en ten oosten door de gemeentegrens van de gemeente Bedum. ----
Ten westen en ten noorden door Noordzeeweg, met dien verstande dat ook het gedeelte van de Westerseweg ten westen van de Noordzeeweg tot Zuidwolde wordt gerekend en de Wolddijk, van de gemeentegrens met de gemeente Groningen tot de Stichtingsweg. ----------------------------------------------------
5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. ---------------------------------------------------------------------
Artikel 4 -----------------------------------------------------------------------------------
Ereleden zijn zij die op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig worden benoemd wegens bijzondere verdiensten ten opzichte van de vereniging. --------------------------------------------------------------
Artikel 5 -----------------------------------------------------------------------------------
Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage. --
TOELATING --------------------------------------------------------------------------------
artikel 6 -----------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs. ----------------
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. -----------------------------------------------------------------------------
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP ---------------------------------------------------------
Artikel 7 -----------------------------------------------------------------------------------
3
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: ---------------------------------------
a. door de dood van het lid; -------------------------------------------------------
b. door opzegging door het lid; ----------------------------------------------------
c. door opzegging door de vereniging. --------------------------------------------
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; -------------------------------------------------------------
d. door ontzetting. -----------------------------------------------------------------
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ------------------------------------
2. Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. -----------
3. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. ----------------------
4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. ---------------------------------
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. ----------------------------------------------------------
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden. -------------------------------------------------------------------
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. ----------------
6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. --------------------------------------------
Echter kan het lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind van het verenigingsjaar, volgend op het verenigingsjaar waarin wordt opgezegd. ----------------------------------------------------------------------------
Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. --------------------------------------------------
7. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. -----------------------------------------------------------
4
8. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. ------------------------------------------------------------------
9. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. ----------------------------------------------------------
Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. ---------------------------------
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd, te zijnen opzichte uit te sluiten. ---------------------------------------------------------------
10. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. ----------------------
11. Opzegging als in het vorige lid bedoeld door de vereniging geschiedt door het Bestuur. ------------------------------------------------------------------------------
JAARLIJKSE BIJDRAGEN ------------------------------------------------------------------
Artikel 8 -----------------------------------------------------------------------------------
1. De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. ------------
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. ----------------
RECHTEN ERELEDEN EN DONATEURS ---------------------------------------------------
Artikel 9 -----------------------------------------------------------------------------------
Behalve de overige rechten die aan ereleden en donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. --------------------------------------------
BESTUUR ----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 10 ----------------------------------------------------------------------------------
1. Het Bestuur bestaat uit vijf personen die door de algemene vergadering worden benoemd. -----------------------------------------------------------------------------
De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de vereniging, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel. ------------------------------------
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één bestuurder buiten de leden wordt benoemd. ----------------------------------------------------------------------
3. Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich ten minste één week voor de algemene vergadering waarin de benoemingen zullen geschiedden bij het bestuur aan te melden. Het bestuur stelt een lijst van kandidaten samen ten behoeve van de algemene vergadering. indien een kandidaat door één of meer leden wordt voorgedragen wordt dit op de kandidatenlijst vermeld. --------------
5
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK AFTREDEN, SCHORSING -------------
Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------------------
1. Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. -------
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ---------------------------------
2. Elke bestuurder treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. ------------------------------------
De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. ---------------------------
3. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts: ---------------------------------
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een bestuurder die uit de leden benoemd is; ----------------------------------
b. door bedanken. ------------------------------------------------------------------
BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR --------------------------
Artikel 12 ----------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. ----------------------------------------------------------------
Het bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. ----
Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden. ------------------------------
2. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. --------------------------------------------------------
3. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders. -----------
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. ----
BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING ---------------------------------------------
Artikel 13 ----------------------------------------------------------------------------------
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. ---------------------------------------------------------
2. Indien het aantal bestuurders beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. ------------------------------------------------------------------------------
Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. ---------------------------------------------------------------------------------
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. -----------------------------------------------------------------------------
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
6
en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. ---------------------------------------------------------------
Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan. ---------------------------
5. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. -------------------------------------------------------
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. -----------------------------------------------------
6. Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de vereniging vertegenwoordigd door het bestuur. ------------------------------------------------
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris, hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel hun respectievelijke plaatsvervangers. -----------------
7. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. -----------------------
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. -
BESTUURSVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING ------------------------------
Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------------------
1. Het verenigingsjaar (boekjaar) van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. -------------------------------------------------------------------------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. ------------------------
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. ----------
Het bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. --------
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. ----------------------------------------------------------
Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen. --------
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van
7
het bestuur. --------------------------------------------------------------------------
De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. ----------------------------------------------------------------
Het bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. ---------------------------------------------------------------
5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 6 van dit artikel bepaalde. -------------------------
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -------------------------------------------------
ALGEMENE VERGADERINGEN ------------------------------------------------------------
Artikel 15 ----------------------------------------------------------------------------------
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ------------
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. -------------------------
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: ---------------------------
a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie, waarbij tevens het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende verenigingsjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt; ------------------------------------
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; -----------------------------------------------------------------
c. voorziening in eventuele vacatures; --------------------------------------------
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. ------------------------------------------------------------
3. Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. ---------------------------------------------------------------------------
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende gedeelte van
8
de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. ------
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 19 vermelde oproepingstermijn. ---------------------------------------------
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. ------------------------------
TOEGANG EN STEMRECHT ---------------------------------------------------------------
Artikel 16 ----------------------------------------------------------------------------------
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, de bestuurder die geen lid van de vereniging is, alle ereleden en donateurs. -------
Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 4 van artikel 7 en geschorste bestuurders. ------------------------------------------------
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de algemene vergadering. ---------------------------------------------------
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Per gezinslidmaatschap kan één stem worden uitgebracht. ---------------------------
De stem van de leden conform artikel 3 lid 3 van de statuten wordt uitgebracht door de in dat artikel genoemde vertegenwoordiger. In geval van twijfel dient de vertegenwoordiger zijn mandaat ten genoege van het bestuur aan te tonen.
De bestuurder die geen lid van de Vereniging is, heeft een raadgevende stem. -
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. ---------------------------------------------------------------------------
VOORZITTERSCHAP, NOTULEN ----------------------------------------------------------
Artikel 17 ----------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. --------------------------------------------------------------
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuurders door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. --------------------
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. ------------------------------------------------------------
Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. ----------------------------------------
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. -----------
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. --------------
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING ---------------------------------
Artikel 18 ----------------------------------------------------------------------------------
9
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. ----------------------------------------
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. --------------------------------
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -------------------------------------------
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----------------------------------------------------------
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. --------------------------------------------------------------
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. -------------
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. --------------------------------------------------------------------------------
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. ----------
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. --------------------------------------------------------------------------
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. --------------------------------------------------
6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel. -----------------------------------------------------
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. -------------------------------------------
Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. ------------------------------------------------------------------
Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. ------------------------------------------------------------------
Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten
10
briefjes. -------------------------------------------------------------------------------
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. -----------------------------------------------------
8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging- ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. ----------------------------------------
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING --------------------------------------------
Artikel 19 ----------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4. -------------------------------------
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden, ereleden en donateurs, volgens het register bedoeld in artikel 5. ------------------------------------------------------------------
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. ----------------
Indien een lid, een erelid of een donateur hiermee schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel schriftelijk aan de vereniging is bekend gemaakt. ---------------------------------------------
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21. -----------------------------
STATUTENWIJZIGING --------------------------------------------------------------------
Artikel 20 ----------------------------------------------------------------------------------
1. In de statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. -------------------------
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. ------------------------------------------------------
3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ------------------------------------
Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen twee weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de
11
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. ---------------------------
4. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. --------------------------------------------------------
Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd. ----------------
ONTBINDING ------------------------------------------------------------------------------
Artikel 21 ----------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. --------------------------------------------------------------------------
Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing. ---------------------------------------------------------------------------
2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. -----------------
Het bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. -------
3. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend conform het doel van de vereniging door aanbieding aan één of meer in Zuidwolde actieve stichtingen of verenigingen met een soortgelijk doel. ---------------------------------------------
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. ----------------------------------------------------------------
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk ---
HUISHOUDELIJK REGLEMENT ------------------------------------------------------------
Artikel 22 ----------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. ---------
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. --------------------------------
SLOTBEPALING ---------------------------------------------------------------------------
Artikel 23 ----------------------------------------------------------------------------------
In alle gevallen waarin niet is voorzien en die geen uitstel kunnen lijden beslist het bestuur. Het bestuur is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering als bedoeld in artikel 15 lid 3 bijeen te roepen. ---------------------------
SLOT AKTE --------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur van de vereniging bestaat uit: ---------------------------------------------
1. de heer Nico Jacob Schutte, voornoemd, als voorzitter; ------------------------
2. de heer Luitje Hendrik Huisman, geboren te Uithuizermeeden op twee oktober negentienhonderdzeventig, als secretaris; --------------------------------
3. mevrouw Fenna Klasens, geboren te Emmen op drieëntwintig oktober negentienhonderdtweeënvijftig, als penningmeester; -----------------------------
4. mevrouw Francina Jannie Amelia Reinders, geboren te Groningen op zeven maart negentienhonderdzevenenveertig, als algemeen bestuurslid; --------------
12
5. mevrouw Johanna Antonetta Maria van Vroenhoven, geboren te Eindhoven op achttien juni negentienhonderdnegenenveertig, als algemeen bestuurslid. ---
De comparant is aan mij, notaris, bekend. ----------------------------------------------
Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. -----------------------------------------------------------------------------------
Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. ----------------------------------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend. ------------------------------------------------------------------------------