Op 27 september hebben we onze (uitgesteld) ledenvergadering gehouden. De belangstelling was bijzonder groot. Er waren zeker 70 belangstellenden aanwezig.

Hierna volgen de dia's van de powerpoint presentaties die op deze avond gehouden zijn.
De eerste betrof de mededelingen van het bestuur, ofwel het verslag van activiteiten sinds september 2020, toen de vorige ALV gehouden is.

Vervolgens werd kort de financiële positie van PBZ besproken. De kascommissie, vertegenwoordigd door Anna Kooij, adviseerde om de penningmeester décharge te verlenen, wat door de vergadering met applaus werd bekrachtigd.

Lina Vink vertelde iets over de activiteiten van de werkgroep VoorElkaar en Fenna Klasens over wat de werkgroep Groen het afgelopen jaar gedaan heeft en wat de plannen zijn.

Ten slotte deed de voorzitter een oproep aan de aanwezige leden om zich kandidaat te stellen voor de vacante bestuursplaats die door het vertrek van Joris Wolff was ontstaan. Na enig afwachten stelde Bernardie Sombekke zich beschikbaar, wat door alle aanwezigen opnieuw met applaus werd begroet. Daarmee was het bestuur weer voltallig.

Niemand maakte gebruik van de rondvraag. Daarmee was het besloten gedeelte van de vergadering geëindigd.

Na de pauze was de bijeenkomst toegankelijk voor alle Zuidwoldenaren.

Dit gedeelte werd geopend door Wim Annen, die de Ontmoetingskerk aan het Boterdiep gekocht heeft. Hij legde kort uit wat zijn bedoeling met het gebouw is. Hij wil het opknappen en daarna ter beschikking stellen aan de gemeenschap. Het is niet de bedoeling om met bestaande voorzieningen in concurrentie te treden. Het verhaal van Wim werd door de aanwezigen positief ontvangen en we zijn benieuwd hoe een en ander zich zal ontwikkelen.

Daarna kwam Arnold Simons aan het woord, de voorzitter van energiecoöperatie Durabel. Hij vertelde wat de stand van zaken is met betrekking tot twee lopende projecten van de coöperatie, namelijk de zonnedaken aan de Wolddijk en het warmtenet in Zuidwolde. De presentatie van Arnold staat hier.

Toen heeft Laura Oudman iets verteld over de stand van zaken met betrekking tot de speeltuin. Klik om haar presentatie te bekijken.

Vervolgens ging het over het voornemen van het bestuur van PBZ om een woonvisie voor Zuidwolde te maken.

Vanuit de zaal was er vooral commentaar op de publicatie van het kaartje met mogelijke locaties voor nieuwbouw in de Nieuwsbrief die voor de zomer naar de leden gestuurd is. Enkele inwoners voelden zich daardoor overvallen. Het bestuur heeft geprobeerd duidelijk te maken dat het kaartje niet meer is dan een aanzet om verder te denken en op geen enkele manier vooruit wil lopen op de meningsvorming in het dorp. Of dat bij iedereen zo is overgekomen valt te betwijfelen, maar de opzet om in het dorp iets los te maken is gezien de grote opkomst in ieder geval gelukt.

Al laatste ging het bestuur nog in op de aankoop van een groot gebied tussen Beijum en Zuidwolde door Natuurmonumenten. Het bestuur heeft gesproken met de gebiedscoördinator en de inhoud van dat gesprek hebben we met de aanwezigen gedeeld.

 

De vergadering werd rond 23 u. gesloten.