2016

ACTIEPUNTEN DORPSVISIE ZUIDWOLDE

GROEN

plaats in de rij

ROOD

plaats in de rij

9                    Streven naar de dorpshuisfunctie in de nieuwe multifunctionele school.

34

1

0

 

24                 Energie Neutraal Zuidwolde, met o.a. collectief energie produceren. 

34

1

0

 

18                 Beijumerweg veilig maken voor fietsers.

23

2

0

 

13                 Zorgen voor sneller internet in Zuidwolde.

20

3

0

 

11                 De huisarts behouden voor het dorp en streven naar een verbeterde huisvesting  (spreekkamer/wachtkamer).

18

4

0

 

1                    Onderzoek doen, of er animo bestaat voor een ‘geclusterd wonen’ voor ouderen, in combinatie met enkele zorgvoorzieningen.

17

6

0

 

12                 Drainage van de ‘Speulakker’ en enkele aanvullende natuurspeelvoorzieningen.

17

6

0

 

5                    Nieuwe informele dorpszorginitiatieven richten op alle leeftijden en niet alleen op de ouderen in het dorp.

14

7

0

 

3                    Betaalbare woningen realiseren voor de doelgroep jeugd en de doelgroep ouderen.

10

8

0

 

17                 Aanleggen van verlichting (en kattenogen) langs het fietspad richting Beijum en Bedum en in de buurt van de Hornbach.

9

9

0

 

23                 Samen aan de slag met beter isoleren, via deelname aan het project Buurkracht.

10

9

0

 

16                 Een verkeerswerkgroep instellen die zich buigt over alle aangedragen verbetersuggesties en zich verdiept in de achterliggende problematiek, zich inzet voor infrastructurele maatregelen en/of bewustwording van het verkeersgedrag van de weggebruikers in Zuidwolde.

10

10

0

 

6                    Het onderzoeken van vraag en aanbod in het dorp.

7

11

0

 

22                 Een Hoogholtje plaatsen bij het Boterdiep-westzijde.

7

11

4

4

29                 Kleinschalige opvang van asielzoekers (statushouders) in Zuidwolde.

7

11

2

5

8                    Dorpszorg in Zuidwolde opzetten met het organiseren van een inloopplek waar zo nu en dan aandacht is voor ‘Dorpszorg’.

7

12

0

 

7                    Dorpszorg in Zuidwolde opzetten met het oprichten van een Zorgcoöperatie.

5

13

0

 

19                 Ligplaats- en steigerverordening Boterdiep voor een verbeterd dorpsaanzicht.

5

13

2

5

20                 Een werkgroep Samen Actief in het Groen instellen en samen zorgen voor meer groen in het dorp en een vriendelijker dorpsaanzicht.

5

13

0

 

26                 Een complete en informatieve website van Plaatselijke Belang Zuidwolde.

5

13

0

 

28                 Meer nieuwe dorpsactiviteiten en/of –feesten voor onderlinge ontmoeting.

5

13

0

 

14                 Drempels plaatsen op het Boterdiep-westzijde.

4

14

13

2

21                 Paden in het uitloopgebied aanpakken, verbreden en verbeteren.  Door de Werkgroep Samen Actief in het Groen.

4

14

0

 

30                 Gemeente Herindeling: Bedum bij het Hoogeland.

4

14

9

3

10                 Streven naar het behouden van de dorpshuisfunctie in De Kern.

3

15

2

5

27                 Een informatiepakketje, of welkom activiteit, voor nieuwkomers in het dorp.

3

15

0

 

2                    Bij Woningstichting Wierden en Borgen regelmatig informeren naar de plannen voor het bouwen van nieuwe levensloopbestendige huurwoningen in Zuidwolde.

2

16

0

 

15                 Een verkeersveilige schoolomgeving realiseren.

2

16

0

 

31                 Gemeente Herindeling: Bedum bij de stad Groningen.

2

16

18

1

4                    Bij nieuwe informele dorpszorginitiatieven de aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven, zoals die bijvoorbeeld door de kerk al worden aangeboden.

1

17

0

 

25                 Meer leden voor Plaatselijk Belang Zuidwolde.

1

17

0